Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi tôn trọng và đặt cao việc bảo vệ thông tin cá nhân của mỗi thành viên và khách hàng truy cập trang web giaoxuhoaminh.com. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản được nêu dưới đây.

1. Thu thập thông tin

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký, điền mẫu liên hệ, tham gia thảo luận hoặc thực hiện một giao dịch trên trang web của chúng tôi. Thông tin mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin về địa chỉ.

2. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân thu thập để cung cấp và cải thiện dịch vụ của mình. Thông tin này có thể được sử dụng để liên lạc với bạn, cung cấp thông tin, hoàn thiện đơn hàng, hỗ trợ và tùy chỉnh trải nghiệm của bạn trên trang web.

3. Bảo vệ thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sẽ không chia sẻ, bán hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

4. Quyền lợi của bạn

Bạn có quyền yêu cầu xem, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn thực hiện điều này.

5. Thay đổi Chính Sách

Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Bảo Mật này từ thời gian này sang thời gian khác để phản ánh các thay đổi trong các hoạt động của chúng tôi hoặc để tuân thủ các yêu cầu pháp lý. Mọi thay đổi sẽ được công bố trên trang web này.