✟ Giờ Lễ Nhà Thờ Hòa Minh Đà Nẵng ✟

———————-

Thứ 2 – Thứ 6

  • 18:30 » Thánh Lễ
  • 19:15 Thứ 5 » Chầu Thánh Thể
  • 15:00 Thứ 6 » Đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót

Thứ 7

  • 05:30 » Thánh Lễ sáng
  • 18:30 » Thánh Lễ Chúa Nhật

Chúa Nhật

  • 05:30 » Thánh Lễ 1
  • 08:00 » Thánh Lễ 2/Lễ Thiếu Nhi
  • 17:30 » Thánh Lễ 3
Giờ Lễ Nhà Thờ Hòa Minh Đà Nẵng
Giờ Lễ Nhà Thờ Hòa Minh Đà Nẵng