BIÊN BẢN Hội nghị Thường niên kỳ II năm 2023

BIÊN BẢN Hội nghị Thường niên kỳ II năm 2023

Hội đồng Giám mục Việt Nam: BIÊN BẢN Hội nghị Thường niên kỳ II năm 2023