GIÁO XỨ HOÀ MINH MỪNG LỄ ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI 15-08-2023

GIÁO XỨ HOÀ MINH MỪNG LỄ ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI 15-08-2023

Hoà cùng niềm vui lớn của toàn Giáo Hội, chiều tối ngày 15-08-2023, cha phụ tá Philipphê Trần Thanh Minh, S.J. đã chủ tế Thánh Lễ mừng…