GX HOÀ MINH BAN TRẬT TỰ MỪNG LỄ QUAN THẦY

GX. HOÀ MINH: BAN TRẬT TỰ MỪNG LỄ QUAN THẦY

Vào Thánh Lễ tối ngày 31/10/2023, Giáo xứ Hoà Minh cử hành Thánh Lễ theo lịch phụng vụ Dòng Tên, nhớ thánh Anphongso Rodriguez, S.J., Tu huynh….