GX HÒA MINH MỪNG KÍNH LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

GIÁO XỨ HÒA MINH MỪNG KÍNH LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

Chiều tối ngày 14/09/2023 tại nhà thờ Hòa Minh – Đà Nẵng, Cha Chánh Xứ Phê-rô Trương Văn Phúc, S.J. đã chủ tế Thánh Lễ Suy Tôn…