Đức Mẹ Trà Kiệu

Đức Mẹ Trà Kiệu là ai? Ý Nghĩa gì với người Công Giáo?

Đức Mẹ Trà Kiệu là một biểu tượng tôn giáo nổi tiếng và đáng kính tại Việt Nam. Nằm tại làng Trà Kiệu, tỉnh Quảng Nam, Nhà…