HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 08/2023 CỦA GIÁO XỨ

NHỮNG HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG 08/2023 CỦA GIÁO XỨ HÒA MINH

Trong tháng 08/2023 vừa qua, Giáo xứ Hòa Minh đã tổ chức những hoạt động dưới đây Những hoạt động trong tháng 08/2023 của Giáo Xứ Hòa…