THI VẤN ĐÁP DÀNH CHO LỚP XƯNG TỘI RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU 06/08/2023

THI VẤN ĐÁP DÀNH CHO LỚP XƯNG TỘI RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU T8.2023

THI VẤN ĐÁP DÀNH CHO LỚP XƯNG TỘI RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU 06/08/2023 Sáng Chúa Nhật 06/08/2023, sau Thánh Lễ Chúa Hiển Dung, Ban giáo lý của…