Chương Trình Thánh Lễ Tạ Ơn Kết Thúc & Lễ Nhậm Chức Của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân

Chương Trình Thánh Lễ Tạ Ơn Kết Thúc & Lễ Nhậm Chức Của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân

Tòa Giám mục giáo phận Đà Nẵng: THÔNG BÁO (số 01/T10.2023) v/v Chương trình Thánh lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ Giám mục Giáo phận Đà…