Thông Báo Vv Thuyên Chuyển Và Bổ Nhiệm Giáo Vụ Linh Mục GP Đà Nẵng

Vv Thuyên Chuyển Và Bổ Nhiệm Giáo Vụ Linh Mục GP Đà Nẵng

Thông Báo Vv Thuyên Chuyển Và Bổ Nhiệm Giáo Vụ Linh Mục GP Đà Nẵng Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc mục vụ cho Dân Chúa…