THƯ MỜI HỌP PHỤ HUYNH CÁC ỨNG VIÊN SẮP LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÊM SỨC

THƯ MỜI HỌP PHỤ HUYNH CÁC ỨNG VIÊN SẮP LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÊM SỨC

Ban Giáo Lý Gx. Hoà Minh xin thông báo cuộc họp dành cho các phụ huynh nhằm chuẩn bị cho các em ứng viên sắp lãnh nhận…