5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 2-12-23

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 2-12-23 – Giáo Xứ Hòa Minh

02/12/23 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 34 TN Lc 21,34-36 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 1-12-23 – TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN LUÔN “Vậy anh em…

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 1-12-23 – Giáo Xứ Hòa Minh

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 1-12-23 – Giáo Xứ Hòa Minh

01/12/23 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 24 TN Lc 21,29-33 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày 1/12/23 – ĐỂ CHO “NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN” “Khi thấy những…

5 Phút lời chúa ngày 30 - 11

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (30/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày- 30/11/23 THỨ NĂM TUẦN 34 TN Th. An-rê, tông đồ Mt 4,18-22 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (30/11/23) – MỘT…

5 Phút lời chúa ngày 29 - 11

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (29/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày- 29/11/23 THỨ TƯ TUẦN 34 TN Lc 21,12-19 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (29/11/23) – LÀM CHỨNG CHO THẦY GIÊ-SU…

5 Phút lời chúa ngày 28 - 11

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (28/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày- 28/11/23 THỨ BA TUẦN 34 TN Lc 21,5-11 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (28/11/23) – CHÚA GIÊ-SU SẼ QUANG LÂM…

5 Phút lời chúa ngày 27 - 11

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (27/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày- 27/11/23 THỨ HAI TUẦN 34 TN Lc 21,1-4 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (27/11/23) – TẤT CẢ TẤM LÒNG VỚI…

5 Phút lời chúa ngày 26 - 11

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (26/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày- 26/11/23 CHÚA NHẬT TUẦN 34 TN Chúa Ki-tô, Vua Vũ trụ Mt 25,31-46 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (26/11/23) –…

5 Phút lời chúa ngày 25 - 11

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (25/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày- 25/11/23 THỨ BẢY TUẦN 33 TN Th. Ca-ta-ri-na A-lê-xan-ri-a, trinh nữ, tử đạo Lc 20,27-40 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày…

5 Phút lời chúa ngày 24 - 11

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (24/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày- 24/11/23 THỨ SÁU TUẦN 33 TN Các thánh tử đạo Việt Nam Lc 9,23-26 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (24/11/23)…

5 Phút lời chúa ngày 23 - 11

5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày (23/11/23) – Giáo Xứ Hòa Minh

5 phút lời chúa mỗi ngày- 23/11/23 THỨ NĂM TUẦN 33 TN Th. Clê-men-tê I, giáo hoàng, tử đạo Lc 19,41-44 5 Phút Lời Chúa Mỗi Ngày…